Fix utility Makefiles to output Windows binaries using mingw